Artfaktablad för prioriterade arter

Uppdaterad 2022-06-30

Stockholms arbete för biologisk mångfald behöver omfatta såväl de unika och sällsynta arterna som de som kan kännas igen och upplevas av många. I stadens Handlingsplan för biologisk mångfald lyfts ett antal artgrupper fram som särskilt prioriterade. Exempelarterna inom parentes är representanter för dessa artgrupper.

 • Gamla ekar (bredbandad ekbarkbock, brun guldbagge)
 • Gamla tallar (reliktbock, tallticka)
 • Fladdermöss (mustaschfladdermus/taigafladdermus)
 • Bin och pollinerare (svartpälsbi, bastardsvärmare)
 • Rovfåglar (duvhök, tornfalk)
 • Groddjur (större vattensalamander, padda)
 • Fiskar (abborre, grönling)
 • Trollsländor (mosaiksländor)
 • Skyddsvärda urbana arter (tornseglare, paddfot)
 • Skyddsvärda skogslevande arter (tofsmes, linnea)
 • Skyddsvärda gräsmarksväxter (backsippa, gullviva)

På ArtArkens förstasida finns artfaktablad där du kan läsa mer om tillståndet för dessa arter i Stockholm.