Tofsmes - ett kvitto på skogen

Uppdaterad 2022-06-30

 

Tofsmes. Foto: Johan Pontén

I Stockholms stad har tofsmesens behov kartlagts i form av s k habitatnätverk. En karta visar utbredningen av sannolika livsmiljöer för arten. Tofsmesen är knuten till äldre barrskog, särskilt tall, med inslag av död ved. Skogsområdena ska vara så stora och sammanhängande som möjligt för att fågeln ska trivas. Dess förekomster visar också på fina miljöer för andra barrskogslevande arter, och därför kan den sägas vara en indikator-art, eller ett "kvitto" på värdefulla skogsmiljöer inom staden.  

Läs rapporten om barrskogsfåglarnas habitatnätverk!